UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Upozorňujeme občany na dodržování Obecné závazné vyhlášky č. 1/1995 "O chovu a držení zvířat na území obce Šenov u Nového Jičína".
Čl. 12
Chov psů


1. Držitel (chovatel, vlastník) psa je povinen přihlásit psa k evidenci do 15-ti dnů po jeho nabytí, nebo po dovršení věku 3 měsíců na Obecním úřadě v Šenově u N. Jičína. V téže lhůtě ohlásit jakoukoliv změnu o chovu psa.

2. Osoba, která je vlastníkem psa chovaného na území obce je povinna zaplatit poplatek za psa podle zvláštních předpisů (zák.č. 565/1990 Sb., "o místních poplatních") ve znění pozdějších předpisů, kterým se řídí Obecně závazná vyhláška č. 1/2010.

3. Držitel (chovatel, vlastník) psa je povinen:
a) udržovat psa v čistotě
b) opatřit psa evidenční známkou
c) dodržovat zásady jeho řádného držení, krmení a dbát při tom na požadavky ochrany zvířat
d) dodržovat povinnosti stanovené zvláštními předpisy (zák. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 20/1966 Sb., "o péči o zdraví lidu", ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 246/1992 Sb., "na ochranu zvířat proti týrání", ve znění pozdějších předpisů)

4. Výcvik psa je možné provádět jen v prostorách k tomu vyhrazených.

5. Pohybuje-li se pes volně na oploceném pozemku při rodinném domku (chatě, zahradě) je povinen jeho držitel opatřit dveře (vrata, branku) viditelnou zřetelnou výstrahou "POZOR PES".

6. Držitel je povinen neprodleně hlásit veterinárnímu lékaři uhynutí psa za účelem jeho neškodného odstranění. Zakopávat uhynulé psy a ostatní zvířata na domácích zahradách a jiných místech je zakázáno.

7. Držitel je povinen neprodleně zajistit odstranění uhynulého zvířete i pokud k úhynu došlo na místní komunikaci nebo na jiném veřejném prostranství.

8. Utracení psů a ostatních zvířat se provádí na veterinárních ošetřovnách. Odvoz těl zajišťuje kafilérie.

9. Náklady spojené s odvozem a likvidací uhynulého zvířete uhradí jeho chovatel.

10. Narušením veřejného pořádku, hygieny, čistoty, bezpečnosti a klidného občanského soužití je zejména:
a) volné pobíhání psa (bez dohledu chovatele, držitele, vlastníka psa) na veřejném´prostranství
b) pohyb psa neopatřeného náhubkem a bez vodítka na veřejných prostranstvích, v hromadných dopravních prostředcích, ve společných prostorách nájemních domů
c) vodění psa do veřejných budov, škol, sportovních zařízení a na hřbitov
d) znečišťování a poškozování veřejného prostranství, spol. prostor nájemních domů, chodníků, komunikací psem. Pokud ke znečištění přesto dojde, je chovatel (držitel, vlastník) psa povinen znečištění neprodleně odstranit
e) volný pohyb psa na oploceném pozemku pokud dveře, vrata, plot apod. nejsou opatřeny viditelnou a zřetelnou výstrahou (pozor pes)
f) psem způsobená škoda pokousáním nebo polekáním jiných osob
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 10.05.2011