Zpráva z auditu projektů financovaných z dotačních titulů

Vážení spoluobčané, ve dnech 15.-30.11.2010 byl proveden audit projektů financovaných z dotačních titulů.
Projekty na obci měl na starost pan Schroll Petr, který podal dne 8.11. 2010 výpověď a kterou pan Demeter Vladimír přijal (viz jiný článek).

Cíle auditu:

-ověřit stav a úplnost dokumentace vedené k zajištění dotačních titulů na projekty

-zjistit případné nedostatky a navrhnout jejich řešení pro provedení opatření před vypršením lhůt daných správci dotačních titulů

Kritéria auditu:

Jsou uvedena u jednotlivých projektů, jsou vztažena vždy na požadavky správce dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj-MMR, Státní fond životního prostředí-SFŽP)

Neprověřované oblasti:

Dotační program Státního fondu rozvoje bydlení - úhrada povodňových škod občanům.


Závěry z auditu:

Obnova obecního majetku po povodních 2009.

Počet projektů: 27
Předávající stav: 6 projektů bez závad, 1 projekt s drobným pochybením

Ostatní projekty vykazují nedostatky jak v procesním řízení, po obsahové stránce a zejména nedostatky v TERMÍNECH předepsaných správcem dotace.

Většině těmto nedostatkům šlo předejít správným procesním přístupem.

Závěr:
U všech projektů je nutné provést kompletaci celé dokumentace, příslušné procesní náležitosti pro úspěšné získání dotace a v případě náležitostí požadovaných v Rozhodnutích o přidělení dotace zpracovat Závěrečné zprávy.

Audit provedl pan Ing. Jan Macháč - PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGEMENT


Pozn. Kompletní zpráva z auditu projektů včetně přehledu zajištění dotačních titulů je uložena na obecním úřadě.

-Jaromír Kadlec-
místostarosta obce
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Šenov u Nového Jičína

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

Zveřejněno 09.12.2010 v 18:45 hodin